Alapszabályzat

 

1. §. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE

 

 

a) Az egyesület magyar neve:    Barátság Magyar Egyesület – Halmstad

                                                    (továbbiakban BME –H)

 

b) Az egyesület svéd neve:         Barátság Ungerska Förening i Halmstad

 

c) Az egyesület székhelye:         Halmstad

 

Az egyesület tagja a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének.

 

 

2. §. AZ EGYESÜLET ALAPELVEI ÉS CÉLJA

 

(1) A BME - H alapelvei:

 

a.) A tagok egyenjogúsága származásra, fajra, nyelvre, nemre és vallásra való tekintet nélkül.

 

b.) Tevékenységének ügyvitele nyílt, demokratikus és jogszerű.

 

c.) Tevékenysége független minden pártpolitikai irányzattól.

 

d.) Őrzi és ápolja a magyar nemzet forradalmainak és szabadságharcainak eszmei örök-ségét.

 

(2) A BME - H céljai:

 

a) hogy életben tartsa magyarságtudatunkat, ápolja a magyar nyelvet és kultúrát, valamint a magyar nemzet hagyományait;

 

b) hogy megkönnyítse a magyar bevándorlók beilleszkedését a svéd társadalomba;

 

c) hogy támogassa a Halmstad és környéke magyarságának közös kulturális érdekeit;

 

d) hogy a Halmstad és környéke magyarjainak érdekképviseleti szerveként jó kapcsolatot tartson fenn mind a svéd, mind a magyar társadalommal, valamint a hivatalos szervekkel.

 

 

3. §. TAGSÁG

 

(1) Tagnak számít minden fizikai személy:

 

        a)aki írásban vagy szóban kéri tagsági felvételét,

        b) aki nemzetiségétől függetlenül elfogadja a BME - H alapszabályzatát,

        c) rendszeresen fizeti a közgyűlés által meghatározott tagdíjat. 

(2) Tagsági jogok:

 

a) Minden tag, aki betöltötte a 18. évét és kifizette tagdíját szavazati joggal rendelkezik: választhat és választható.

 

b)A tagdíj személyenként 100 kr, illetve csládonként 200 kr

 

c) Minden tagnak jogában áll részt venni a BME - H rendezvényein

 

d) Minden tagnak joga van a vezetõségnek különböző tevékenységeket indítványozni, javasolni. Az indítványozott / javasolt tevékenységek alapgondolatának összhangban kell lennie a jelen alapszabályzatba foglaltakkal.

 

e) Minden tagnak joga van betekinteni a BME - H gazdasági és hivatalos ügyvitelébe a vezetőség előzetes tájékoztatása után

 

      f) Minden tagnak joga van a vezetőség munkájában észlelt rendellenességek ellen

      a közgyűlés előtt panaszt tenni.

 

 

 

(3) Tagsági kötelezettségek:

 

a) Vállalja a tagdíj befizetését folyó év május 31-ig

 

b) Szükség esetén a tag - vezetőségi felhatalmazással - képviselheti a BME - H-t hivatalos szervek előtt.

 

c) Minden tag köteles a BME - H tulajdonát képező javakat gondosan kezelni, azokat megőrizni.

 

(4) A vezetőség megvonhatja a tagságot azoktól a tagoktól, akik a BME - H alapszabályzatával össze nem egyeztethető tevékenységet folytatnak, és / vagy a klub rendezvényeit és az azon résztvevőket ismétlődően zavarják.

 

 

4. §. KÖZGYŰLÉS, TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS

 

(1) A közgyűlés ill. a taggyűlés a BME - H legfőbb határozathozó szerve.

 

(2) Közgyűlést évenként, kell tartani, tisztújító közgyülést pedig 3 évenként kell tartani.

 

a.) Az évi közgyűlés egyben évadzáró és évadnyitó gyűlés. Ezt mindig a kiértékelendő esztendőt követő év február havában kell megtartani.

 

b) A vezetőségi tanács tagjait a tisztújító közgyűlés választja meg

 

c)Az elnököt személy szerint a tisztújító közgyűlés választja meg, amíg a többi tisztséget a tanács tagjai maguk között osztják fel rendszerint a tisztújító közgyűlést követő alakuló vezetőségi ülésen.

 

      d) A könyvvizsgálót (revizort) és helyettesét a tisztújító közgyűlés választja meg, akik

          csupán megbízójuknak, a közgyűlésnek vannak alárendelve.

e)  Szükség szerint a BME - H vezetőségi tanácsa a maga által választott időpontra, és a felmerülő időszerű kérdések megbeszélése céljából rendkívüli közgyűlést / taggyűlést hívhat össze.

 

f)  Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagság harminc százaléka (30%) ezt kívánja.

 

g) Az évi közgyűlés pontos dátumát – lásd a 4.§. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott hónapon belül - a vezetőség jelöli ki.

 

h) Az évi közgyűlés meghívóját  legalább két (2) héttel a gyűlés előtt kell kiküldeni.

 

 

(4) Minden tagnak egy (1) szavazata van.

 

a) Ha egy tag valamilyen ok miatt nem tud megjelenni a  közgyűlésen, úgy kézjegyével (aláírásával) ellátott felhatalmazást adhat egy általa kiválasztott személynek.

 

b) A megbízott személy adatait, valamint a megbízás tényét előzetesen személyesen, telefonon, postai vagy elektronikus úton kell közölnie a BME - H vezetőségével. Ellenkező esetben szavazata érvénytelen.

 

(5) A közgyűlés, tisztújító közgyűlés akkor határozatképes:

 

a.) ha az alapszabályzat szerint hirdették meg;

 

b.) ha a leadható szavazatok száma szerint a tagok harminchárom százalékot (33%) plusz egy (1) szavazatot meghaladó többsége képviselve van;

 

(6) Ha a gyűlés ennél kisebb képviselet miatt határozatképtelen, akkor a helyette összehívandó

      következő gyűlés  (maximálisan két (2) héttel késöbb)  a résztvételi aránytól függetlenül

      meghozhatja döntéseit.

 

(7)  A közgyűlés a határozatait demokratikus, nyílt szavazással, egyszerű szavazati többséggel hozza.

 

(8)  Szavazategyenlőség esetén a BME - H elnökének, illetve a távollétében a helyettesének a

      szavazata dönt.

 

(9) A közgyűlési  határozat a jegyzőkönyv hitelesítése után nyer jogerőt.

 

(10) A közgyűlés,  tisztújító közgyűlés napirendjének tartalmaznia kell a következő

        pontokat:

 

1. A gyűlés megnyitása.

 

2. A gyűlés szabályszerű összehívásának kérdése.

 

3. Gyűlésvezető elnök, titkár és két (2) jegyzőkönyv-hitelesítő (egyben szavazatszám-

   láló) megválasztása

 

4. A jelenlevő tagok névsorba vétele és a határozatképesség megállapítása.

 

5. A napirend jóváhagyása.

 

6. A vezetőség működési beszámolója az elmúlt esztendőről.

 

7. Pénztári beszámoló és a könyvvizsgálók (revizor) jelentése.

 

8. A vezetőség felmentésének kérdése.

 

9. Javaslat a működési év munkatervére és költségvetésére.

 

10. Az évi tagdíj nagyságának a megszabása.

 

11. A jelölőbizottság javaslatának/javaslatainak ismertetése.(Csak tisztújító közgyűlésen.)

 

12. A BME - H elnökének megválasztása. (Csak tisztújító közgyűlésen.)

 

13. A vezetőségi tagok megválasztása. (Csak tisztújító közgyűlésen.)

 

14. Könyvvizsgálók megválasztása. (Csak tisztújító közgyűlésen.)

 

15. Jelölőbizottság ( min. két (2) személy) megválasztása (Csak tisztújító közgyűlésen.)

 

16. A cégjegyzők kijelölése. (Csak tisztújító közgyűlésen.)

 

17. Az írásban legkésőbb hét (7) nappal a közgyűlés előtt a vezetőségnek benyúj-tott javaslatok, észrevételek vagy panaszok megtárgyalása.

 

18.Egyebek

 

19. A közgyűlés lezárása, berekesztése

 

 

5. §. VEZETŐSÉG

 

(1) A BME - H intéző és végrehajtó szerve a vezetőség. A vezetőség minimum hét (7) tagból és két (2)

      póttagból áll. Megbízatási ideje három (3) év. A vezetőség együttesen felelőse a BME – H

      alapszabályszerű és törvényes ügyviteléért, valamint gazdálkodásáért.

 

 

(3) Az elnököt valamint a könyvvizsgálókat személy szerint kell választani.

      Egyéb, állandó jellegű tisztségviselőt a közgyűlés utáni alakuló vezetőségi ülés választ a vezetőség

     tagjaiból.

 

(4) Az új vezetőség mandátuma a tisztújító közgyűlés lezárásával kezdődik.

 

(5) A leköszönő vezetőség mandátuma a tisztújító közgyűlés lezárásával fejeződik be.

 

(6) A közgyűlésen a leköszönő vezetőség átadja az új vezetőségnek a BME - H hivatalos

     dokumentumait. (pénzügyi dokumentumokat, levelezést, határozatok, stb.)

 

(7) A vezetőségi tanács tagjainak munkaköre:

 

a) Elnök:

 

- Felelős a BME - H működéséért, valamint az alapszabályba foglaltak betartásáért.

 

- Szervezi és irányítja a vezetőség munkáját

 

- Összehívja a közgyűlést, összehívja és vezeti a vezetőségi gyűléseket.

 

- Képviseli a BME - H-t mind a svéd, mind a magyar intézmények, szervezetek és

  hatóságok felé.

 

- Aktívan részt vesz a BME - H programjainak kidolgozásában.

 

b) Alelnök:

 

- Helyettesíti az elnököt annak akadályoztatásakor és segíti minden munkájában.

 

- Átveszi az elnök feladatkörét, ha az elnök a megbízatási idejének lejárta előtt távozik,

 valamint irányítja a BME - H-t az új elnök megválasztásáig.

 

c) Titkár:

 

- Végzi az adminisztratív feladatokat

 

- Vezeti a vezetőségi ülések jegyzőkönyveit.

 

- Követi a határozatok végrehajtását.

 

- Előkészíti a vezetőségi üléseket és az évi közgyűlést.

 

- Gondoskodik ay értesítések, körlevelek és meghívók időben való kiküldéséről

 

d) Pénztáros:

 

- Kezeli a BME - H pénztári könyvelését, elkészíti költségvetését, valamint az évi

 könyvzárlatot.

 

- Gondoskodik a tagdíjak nyilvántartásáról.

 

- Végzi a rendszeres kifizetéseket.

 

- Elkészíti és naprakészen vezeti a BME - H vagyonleltárát.

 

- Rendszeresen tájékoztatja a vezetőséget a klub anyagi helyzetéről.

 

- Részt vesz a vezetőség munkájában.

 

 

e) Sport és szabadidő felelős:

 

- Tartja a kapcsolatot más sportegyesületekkel

 

- Javaslatot tesz a szabadidős tevékenységek/programok (sport, kirándulás, stb.)

 megszervezésére.

 

- Felelős - az elnökkel együtt - a programba foglalt sport és szabadidős tevékenységek

 megszervezéséért és megtartásáért.

 

f) Kulturális és gyerekprogram-felelős:

 

- A BME - H kulturális életének szervezője.

 

- Javaslatot tesz a kulturális rendezvények/programok szervezésére minden korosztály

 számára.

 

- Felelős - az elnökkel együtt - a programban foglalt kulturális rendezvények

 megszervezéséért és megtartásáért.

 

     g) Vezetőségi tag:

                  - egyéb munkák végzése

 

(8) Ha mind az elnök, mind az alelnök akadályozva van, akkor a többi vezetőségi tag határozatképes

     gyűlés által kijelölt vezetőségi tag(ok) képviseli(k) a BME – H-t.

 

(9) A vezetőségi gyűlés határozatképes, ha előzetes megállapodás szerint van meghirdetve és legalább

     öt (5) vezetőségi tag jelen van.

 

(10) Döntéseit a vezetőség a jelenlevő vezetőségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

 

 

6. §. KÖNYVVIZSGÁLÓK (ELLENŐRÖK, REVIZOROK)

 

(1) A tisztújító közgyűlés két (2) könyvvizsgálót (revizort és helyettesét) választ három (3) évi

      megbízatási időre. Feladatuk rendszeresen ellenőrizni a BME - H vezetőségének pénzügyi és

      gazdasági ügyvitelét (könyvelés, pénztár, bankszámlák stb.) valamint erről a közgyűlés elé

      jelentést terjeszteni.

 

(2) A könyvvizsgálók csak megbízójuknak, a közgyűlésnek felelősek.

 

 

7. §. JELÖLŐBIZOTTSÁG

 

(1) A tisztújító közgyűlést követő közgyűlés a BME - H vezetőségének javaslata alapján min. két (2)

     tagú jelölőbizottságot választ három (3) évi megbízatási időre.

 

(2) Tagjai közül a bizottság maga választja meg elnökét, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit.

 

(3) A Jelölőbizottságnak nem lehet tagja sem vezetőségi tag, sem könyvvizsgáló.

 

(4) A Jelölőbizottság feladata elkészíteni a vezetőségi, könyvvizsgálói tisztségekre javasolt jelöltek

      listáját úgy, hogy a titkárnak lehetősége legyen azt a közgyűlés meghívójával együtt a tagoknak

     elküldeni.

 

(5) A jelölésnél a Jelölőbizottság legyen figyelemmel a jelöltek alkalmasságára, munkabírására és

     munkavégzési lehetőségére.

 

(7)Ha az elnöki tisztség megüresedik két tisztújítás közötti időben, akkor a többi vezetőségi tag határozatképes ülése által kijelölt ügyvivő köteles – a jelölőbizottsággal együttműködve – a vezetőség kiegészítésére rendkívüli közgyűlést előkészíteni és legfeljebb három (3) hónapon belül összehívni.

 

(8) Egy vagy több tisztség megüresedése esetén a Jelölőbizottság közreműködésével a következő

     közgyűlésen új vezetőségi tagot/tagokat kell választani.

 

(9) A vezetőségi tisztségek betöltésével kapcsolatos egyéni javaslatokat legkésőbb két (2) hónappal a

      tisztújító közgyűlés előtt a Jelölőbizottság tudomására kell hozni, hogy az a javasolt személyekkel

     való kapcsolat felvétel után állást foglalhasson.

 

(10) A tisztújító közgyűlésen ismertetni kel a Jelölőbizottság javaslatát. A szavazás a közgyűlésen

       előterjesztett összes jelölés alapján történik.

 

 

8. §. CÉGJEGYZŐK

 

(1) A BME - H cégét - a tisztújító közgyűlés meghatalmazása alapján - az elnök és a pénztáros külön-

     külön jegyzi.

 

(2) Szükség estén a vezetőség felhatalmazást adhat egy vagy több tagjának, hogy külön-külön, vagy

     két vezetőségi tag együttesen jegyezze a BME - H cégét.

 

(3) A elnök mindenkor jogosult a folyó igazgatási ügyekben a BME - H cégjegyzésére.

 

(4) A BME – H titkárának korlátolt cégjegyzési joga van postai küldemények kiváltására és       

     levelezésre.

 

 

 

9. §. FELOSZLATÁS

 

(1) A BME - H feloszlatását csak két (2) egymásra következő közgyűlés határozata alapján lehet végre

     hajtani. Mindkettőn kétharmados (2/3) szavazattöbbség szükséges a feloszlatási határozat

    érvényességéhez.

(2) A két gyűlés közül az elsőnek rendes közgyűlésnek kell lennie. A második gyűlés rendkívüli, és az

     előző gyűlés után legalább hat (6), de legfeljebb tizenegy (11) hónapra kell megtartani.

 

(3) E (rendkívüli, második) közgyűlésnek két (2) tárgya lehet:

 

a.) A feloszlatás kérdése, beleértve a BME - Hvagyonának és irattárának hovafordítását is. Az esetleges vagyon csakis svédországi magyar és / vagy egyetemes magyar célokra fordítható.

 

b.) A BME - H vezetőségének felmentési kérdése az anyagi felelősség alól.

 

10. §. ZÁRRENDELKEZÉS

 

(1) Az alapszabályban nem szabályozott esetekben az idevágó svéd egyesületi szabályokat és

     szokásjogot1 kell alkalmazni.

 

(2) A befizetett tagdíj, kizárás vagy a tagsági viszony megszűnése / megszüntetése esetén, nem

      igényelhető vissza.

 

(3) Ezen Alapszabály az elfogadása és aláírása pillanatától lép érvénybe, mely pillanattól minden

     korábbi alapszabály érvényét veszti.

 

 

Jegyzökönyvhitelesítök:                                                       Titkár:

 

Elnök:                                                                                 Hitelesítő 1:                                                                             Hitelesítő 2: